FILIA W BYSZEWIE

+48 518 533 111

FILIA W GOŁĘBIEWIE

 +48 509 168 300

FILIA W STRZEGOCINIE

 +48 518 533 111

KONTAKT

Leszczynek 49A

99-300 Kutno


 +48 505 688 900
 biblioleszczynek@o2.pl

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

28 lutego 2022

Regulamin Konkursu literackiego "Napisz kartkę imieninową do Marszałka Józefa Piłsudskiego" pod patronatem Wójta Gminy Kutno.

1. Organizatorzy:

· Gminna Biblioteka Publiczna im. Józefa Bohdana Zaleskiego w Leszczynku

 

2. Cele:

· kształtowanie w młodych ludziach poczucia świadomości narodowej i postaw patriotycznych,

· pogłębianie lokalnej wiedzy historycznej dzieci i młodzieży,

· pobudzanie wyobraźni literackiej i twórczej dzieci i młodzieży.

· stworzenie dzieciom i młodzieży możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych,

 

3. Uczestnicy konkursu:

Konkurs skierowany do dzieci i młodzieży z klas IV-VIII uczniów Szkół Podstawowych z terenu Gminy Kutno i ościennych.

 

4. Warunki uczestnictwa:

Zadaniem uczestników konkursu jest nadesłanie pracy w języku polskim w formie kartki formatu A-4 z życzeniami imieninowymi składanymi Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, z zachowaniem zasad pisowni.

 

Prace nie powinny być nigdzie wcześniej publikowane, zarówno w wydawnictwach zwartych, jak i internetowych oraz nagradzane w innych konkursach.

 

Na konkurs należy nadesłać samodzielne, indywidualne (nie grupowe) prace w postaci maszynopisu, wydruku komputerowego lub czytelnego rękopisu.

 

Każda praca powinna zawierać dołączoną metryczkę z danymi: imię i nazwisko, wiek autora, szkoła, a także numer telefonu kontaktowego.

 

Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu, wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku uczestnika

w celach promocyjnych związanych z konkursem.

 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dołączenie do pracy oświadczenia podpisanego przez rodzica/ opiekuna prawnego dziecka (załącznik do regulaminu).

 

Prace można zgłaszać drogą elektroniczną poprzez przesłanie pliku tekstowego lub wykonanie zdjęcia lub skanu pracy, przesłania jej wraz z wypełnionymi oświadczeniami na adres mailowy: biblioleszczynek@o2.pl w temacie wpisując: IMIENINY JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO lub w siedzibie organizatora:

Gminna Biblioteka Publiczna w Leszczynku, Leszczynek 49 A.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 505 688 900.

Prace dostarczone drogą elektroniczną należy przesłać w załączniku.

Termin składania prac mija 19.03.2023 r.

 

5. Ocena prac:

Komisja powołana przez organizatorów dokona oceny prac przyznając nagrody i dyplomy.

 

6. Rozstrzygnięcie konkursu:

Wyniki konkursu ogłoszone będą do 04.04.2023 r. Wszystkie prace będą zaprezentowane na stronie internetowej Organizatora oraz w mediach społecznościowych.

 

7. Postanowienia końcowe:

Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania konkursu.

Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania danych osobowych uczestników konkursu, a także prezentacji ich prac do celów promocyjnych i reklamowych. Zgadzając się z warunkami Regulaminu każdy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora.

 

W czasie trwania konkursu treść Regulaminu będzie dostępna na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Gminnej Biblioteki Publicznej

w Leszczynku i w siedzibie Organizatora.

 

Podsumowanie konkursu przez jury odbędzie się w formule odpowiedniej do aktualnie panujących warunków epidemiologicznych, o czym poinformujemy uczestników.

 

Wszystkim uczestnikom życzymy twórczych pomysłów i sukcesów w konkursie!!!

 

RODO

Klauzula informacyjna dla czytelnika/ użytkownika Biblioteki

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spawie swobodnego przepływu takich danych oraz dyrektywy 95/46WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Gminna Biblioteka Publiczna im. Józefa Zaleskiego w Leszczynku 99-300 Kutno Leszczynek 49a reprezentowany przez Dyrektora

2. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się:

- pod adresem korespondencyjnym: Gminna Biblioteka Publiczna im. Józefa Zaleskiego w Leszczynku 99-300 Kutno Leszczynek 49a

- telefonicznie: 505 688 900

- pod adresem poczty elektronicznej: biblioleszczynek@o2.pl

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych w z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@iodo.kutno.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora

Z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania

z praw związanych z przetwarzaniem danych

4. Państwa dane będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego, do którego wypełnienia jest zobowiązany administrator (art. 6 ust. 1 pkt c RODO)

w celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych i prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki oraz na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 pkt a RODO) w celu powiadamiania o zobowiązaniach wobec Biblioteki, nowościach czytelniczych, organizowanych imprezach i udziału w nich, konkursach, spotkaniach autorskich, zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do korzystania z zasobów biblioteki. Podanie danych w celu powiadamiania o zobowiązaniach wobec Biblioteki, nowościach czytelniczych, organizowanych imprezach, konkursach, spotkaniach autorskich jest dobrowolne;

6. Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

7. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres pozostawania czytelnikiem Biblioteki, jednak nie dłużej niż 5 lat od końca roku, w którym ostatni raz wypożyczono książkę oraz dla osób korzystających z czytelni 5 lat od daty upływu ważności karty;

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

- dostępu — uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona

do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną

ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);

- do otrzymania kopii danych — uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);

- do sprostowania — żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych

(art. 16 RODO);

- do usunięcia danych — żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);

- do ograniczenia przetwarzania — żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych — na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,

c) administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania — do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

- do przenoszenia danych — otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);

- do cofnięcia zgody - W przypadku, gdy przetwarzanie osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

9) Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza przepisy RODO.

Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

1) listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; 2) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;

3) telefonicznie: (22) 531 03 00.

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkurs

 

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem Konkursu

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z klauzulą informacyjną oraz z regulaminem Konkursu "Napisz kartkę imieninową do Marszałka Józefa Piłsudskiego” organizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Józefa Bohdana Zaleskiego w Leszczynku, oraz akceptuję jego warunki.

 

 

……………………………….……………………………………

data i czytelny podpis opiekuna prawnego /rodzica autora pracy)

 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu

KONKURS LITERACKI „Napisz kartkę imieninową do Marszałka Józefa Piłsudskiego” organizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Józefa Bohdana Zaleskiego w Leszczynku

 

Oświadczam, iż wyrażam/ nie wyrażam* zgody na udział mojego dziecka w Konkursie literackim.

 

 

…………………..

(miejscowość, data)

 

 

……………………………………………….. 

(czytelny podpis rodzica /prawnego opiekuna)

 

 

oraz

wyrażam/ nie wyrażam* zgody na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka oraz moich na potrzeby związane z organizacją konkursu -

wyrażam/ nie wyrażam* zgody na publikację wizerunku mojego dziecka na potrzeby dokumentacji i celów promocyjnych konkursu plastycznego na stronach internetowych, profilach na portalach społecznościowych Organizatora i patronów konkursu, a także innych instytucji (w tym lokalnych mediów) informujących o tym wydarzeniu -

wyrażam/ nie wyrażam* zgody na wykorzystanie prac plastycznych moich/mojego dziecka* w celach konkursowych (wystawy, publikacje na stronach internetowych, profilach na portalach społecznościowych Organizatora i patronów konkursu, a także innych instytucji (w tym lokalnych mediów) informujących o tym wydarzeniu -

wyrażam/ nie wyrażam* zgody na publikację danych osobowych mojego dziecka (w zakresie imienia i nazwiska, klasy, nazwy i adresu palcówki) w związku

z udziałem w konkursie plastycznym na stronach internetowych i profilach na portalach społecznościowych Organizatora i patronów konkursu, a także innych instytucji (w tym lokalnych mediów) informujących o tym wydarzeniu Zgodę wyrażam dobrowolnie i świadomie. Zostałem poinformowany/a o prawie

do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody

przed jej cofnięciem.

 

*Niepotrzebne skreślić

 

 

……………………….……………………………………….

(miejscowość, data)

 

 

…………..……………………..………………….. 

(czytelny podpis rodzica /prawnego opiekuna)

 

 

Załączniki do pobrania:  https://drive.google.com/file/d/1VEKmyO5r1F3TmNb8gIxcgscNvrLGVYr9/view?usp=sharing