FILIA W BYSZEWIE

+48 518 533 111

FILIA W GOŁĘBIEWIE

 +48 509 168 300

FILIA W STRZEGOCINIE

 +48 518 533 111

KONTAKT

Leszczynek 49A

99-300 Kutno


 +48 505 688 900
 biblioleszczynek@o2.pl

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

08 czerwca 2022

Deklaracja dostępności strony internetowej GBP w Leszczynku

Gminna Biblioteka Publiczna w Leszczynku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strona internetowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Leszczynku.

· Data publikacji strony internetowej: 2021-11-08

· Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-06-08

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

· nie wszystkie zdjęcia i grafiki posiadają tekst alternatywny

· strona nie zapewnia informacji o zakresie swojej działalności w postaci nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo, tekstu odczytywalnego maszynowo, informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

· Deklarację sporządzono dnia: 2021-11-08

· Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-06-08

· Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

· Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Piotr Czerbniak.

· E-mail: biblioleszczynek@o2.pl

· Telefon: 505 688 900

 

Każdy ma prawo:

· zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

· zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

· wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

· dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

· wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

· wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności

albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

 

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

· Organ nadzorujący: Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Leszczynku

· Adres: Leszczynek 49 A 99-300 Kutno

· E-mail: biblioleszczynek@o2.pl

· Telefon: 505 688 900

 

 

 

Dostępność architektoniczna

 

 

Infrastruktura obiektu została zaprojektowana zgodnie z koncepcją "uniwersalnego projektowania" i dostosowana jest do potrzeb osób

z niepełnosprawnościami, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Posiadamy specjalne miejsca parkingowe w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynków, przy przejściach dla pieszych krawężniki są opuszczone,

a dojazd do głównych wejść jest bezprogowy.

Wejście główne do budynku A (XIX wiecznego dworu) znajduje się bezpośrednio na poziomie terenu.

Od strony zachodniej znajduje się drugie wejście do budynku A, jednakże nie jest ono dostosowane dla osób ze specjalnymi potrzebami (schody).

 

 

Dodatkowo toalety dla osób z niepełnosprawnościami dostępne są z holu wejściowego w budynku A,

wyposażone w urządzenia dostosowane do korzystania przez osoby z niepełnosprawnościami, z zapewnieniem odpowiedniej przestrzeni manewrowej

i zestawu uchwytów. Wejścia do budynków nie są zabezpieczone bramkami. W budynku nie ma windy ani systemów naprowadzających dźwiękowo

osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych, ani w alfabecie brajla.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Wejścia dostępne są w godzinach pracy instytucji oraz w trakcie organizowanych wydarzeń.